WCAG (ang. Web Con-tent Accessibility Guidelines) to wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych Tworzą je zebrane rekomendacje dotyczące dostępności, sposobu tworzenia i rozwoju stron internetowych.

Powstały z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu czytelności dla możliwie najszerszej grup odbiorców, mając na uwadze przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Obowiązek zapewnienia dostępności treści serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami wynika z ustawy z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jakie strony muszą posiadać WCAG?

Zalecenia WCAG2.1 zobowiązane są zastosować wszystkie podmioty publiczne. Jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Informacje o WCAG 2.1

WCAG (ang. Web Con-tent Accessibility Guidelines) to opracowane przez grupę WAI (Inicjatywa Dostępności do Sieci) wytyczne dla dostępności treści internetowych. Dokument ten zawiera najważniejsze zasady tworzenia stron internetowych pod kątem ich dostępności. Dokument WCAG 2.0 został zatwierdzony w 2008 roku. Wymienia wytyczne dla dostępności treści internetowych, pogrupowane według 4 najważniejszych zasad:

  • Zasada nr 1: Postrzegalność – Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.
  • Zasada nr 2: Funkcjonalność – Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.
  • Zasada nr 3: Zrozumiałość – Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
  • Zasada nr 4: Solidność – Treść musi być solidnie opublikowana, tak aby mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie asystujące.

Każda z tych zasad dzieli się na wytyczne w sprawie podstawowych celów, jakimi należy się kierować, budując dostępny serwis internetowy. Jak czytamy w dokumencie WCAG 2.0:
„Wytyczne nie są mierzalne, ale stanowią ogólne ramy i cele do osiągnięcia. Mają pomóc autorom serwisów i treści, zrozumieć kryteria sukcesu i pozwolić na ich skuteczniejsze wdrażanie.” Każda ze wskazówek zawiera możliwe do zmierzenia kryteria sukcesu. Stworzono trzy poziomy zgodności z wytycznymi:

  • poziom najniższy (A)
  • poziom pośredni (AA)
  • poziom najwyższy (AAA)

Spełnienie kryteriów z poziomu zgodności A jest wymaganym minimum. Kryteria z poziomu AA są tylko zalecane, a z poziomu AAA można spełnić.

Oferta, strony internetowe zgodne z ustawią i WCAG2.1

Oferta, strony internetowe zgodne z ustawią i WCAG2.1

Sprawdź nasze realizacje

Zobacz jak projektujemy nowoczesne strony internetowe

Zaprojektujemy Twoją nową stronę internetową!

Projektujemy responsywne, nowoczesne strony internetowe,
którymi można zarządzać w prosty i intuicyjny sposób